bary9207

21 tekstów – auto­rem jest ba­ry9207.

Ja­kie to dziw­ne, ki­pieć ze szczęścia... 

myśl • 27 listopada 2016, 03:03

Już ko­lej­ny rok,
i ko­lej­ny styczeń,
i ko­lej­na szósta rano...

Kon­ty­nuuję bieg...
po zdrowie,
po szczęście,
być może po miłość...

Ważne, że nie biegnę w pojedynkę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 stycznia 2016, 07:50

Noc... ciepła, mi­mo, że listopadowa.
Niebo... jak­by przyk­ry­te różowo sza­rym kocem.

Tęsknota?
Ból?
Pustka?

Bezradność.

A mówią, że łat­wiej jest żyć w pojedynkę... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 listopada 2012, 02:24

Nie to­lerują in­nych tyl­ko Ci, którzy do siebie sa­mych mają ja­kieś ‘ale’ 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 maja 2010, 07:38

Miłość - drze­wo z rozłożystą koroną.

Kocha­my wszys­tkich tą samą miłością, jed­nak dla każde­go in­dy­widual­nie czer­piemy z in­nej gałęzi. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 maja 2010, 23:09

Nie da sie nap­ra­wić błędów przeszłości,
trze­ba uczyć się na nich i żyć tak, aby przyszłość była po naszej myśli. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 stycznia 2010, 20:37

Rze­ki cza­su brną nieubłaga­nie do oceanu wieczności
Wspom­nienia bez­tros­kiego dzieciństwa ry­sują uśmiech na twarzy

Bez­tros­ka ... spa­cer bosą stopą po krótko przys­trzyżonym trawniku
Ze­ro prob­lemów, trud­nych sy­tuac­ji, nie­chcianych zauroczeń
Wszys­tko tak łat­we, że chciałoby się żeby [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 stycznia 2010, 18:59

Spa­cerując między krop­la­mi deszczu, szu­kam od­po­wie­dzi na py­tanie, którym jest życie...
Na czar­nym, mok­rym as­falcie księżyc od­bi­ja swo­je złote uśmie­chnięte lico...
Małe gwiaz­dki mru­gają jak­by w rytm odgłosów nocy...

W mo­jej głowie mi­liony myśli... i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 grudnia 2009, 20:30

-Proszę, ta róża jest dla Ciebie.
-Ale...
-Róże to wyjątko­we i piękne kwiaty, tyl­ko... róż jest wiele,a Ty jes­teś jed­na, niepowtarzalna. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 22 grudnia 2009, 18:49

Jeżeli ko­goś bar­dzo lu­bimy, myśli­my o tej oso­bie, wa­riuje­my przy niej, czu­jemy że bez niej usycha­my, to nie ma w tym miej­sca na głupotę czy mądrość, na sens czy bez­sens, nie ma w tym miej­sca na zas­ta­nawianie się nad czymkolwiek...

...to jest Miłość. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 grudnia 2009, 22:08
bary9207

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bary9207

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

19 stycznia 2016, 03:16bary9207 sko­men­to­wał tek­st Już ko­lej­ny rok, i ko­lej­ny [...]

16 stycznia 2016, 14:29Inmate sko­men­to­wał tek­st Już ko­lej­ny rok, i ko­lej­ny [...]

15 stycznia 2016, 11:23szpulka sko­men­to­wał tek­st Już ko­lej­ny rok, i ko­lej­ny [...]

15 stycznia 2016, 09:27bary9207 sko­men­to­wał tek­st Już ko­lej­ny rok, i ko­lej­ny [...]

15 stycznia 2016, 07:50bary9207 do­dał no­wy tek­st Już ko­lej­ny rok, i ko­lej­ny [...]